Dietetyk kliniczny / Trener personalny

Magda Kierpiec

Trener personalny

Karol Spytkowski

Better Body, Better Life, Better Health